piątek

Na co mogą być przeznaczane środki ZFŚS

Środki z ZFŚS przeznacza się na działalność socjalną.

Działalność socjalna =
usługi świadczone przez pracodawców na rzecz:

  • różnych form krajowego wypoczynku,
  • działalności kulturalno-oświatowej,
  • sportowo-rekreacyjnej,
  • udzielanie pomocy materialnej (rzeczowej lub finansowej),
  • zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe.

Zasady i warunki korzystania ze środków ZFŚS określa regulamin ZFSŚ.

Regulamin ustala pracodawca z związkami zawodowymi lub z

pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów (jeżeli nie ma zoz).

Regulamin powinien uwzględniać zarówno potrzeby socjalne pracowników, jak i możliwości finansowe funduszu.

Obowiązek tworzenia funduszu dot.:

  1. pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, wg stanu na 1 stycznia danego roku kalendarzowego,
  2. jednostek sektora finansów publicznych, działających w oparciu o ustawę o finansach publicznych, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników (np. służba zdrowia, oświata i szkolnictwo wyższe, sektor administracji publicznej, itp.).

Bezwzględny obowiązek dot. tylko jednostki sektora finansów publicznych.

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników mogą odstąpić od tworzenia funduszu, jeżeli tak postanowiono w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania.

Pozostali pracodawcy mogą dobrowolnie tworzyć fundusz lub wypłacać świadczenie urlopowe.

Regulamin musi uwzględniać zasadę, zgodnie z którą przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. W związku z tym ze świadczeń funduszu nie zawsze mogą korzystać wszyscy pracownicy, a już na pewno nie w takiej samej wysokości.

Środki z funduszu nie mogą być wypłacone w formie premii.

Zaznaczyć przy tym należy, iż niektóre z form działalności socjalnej obwarowane są dodatkowymi ustawowymi warunkami, i tak usługi i świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w zakresie różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, mogą być finansowane z funduszu, jeżeli są świadczone wyłącznie na terenie kraju. Zasada ta dotyczy także dopłat z funduszu do takich usług lub świadczeń.

Należy zwrócić uwagę na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2007 przepisy uniemożliwiające pracownikom skorzystanie z usług świadczonych poza terenem kraju, jest niezgodny Konstytucją.


 

Zakładanie i rejestracja spółek + obsługa prawna + obsługa księgowa (Poznań)

Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę, tel. (061) 86-888-48

www.matysiak-kancelaria.pl

Linki sponsorowane

DORADCA PODATKOWY * BIURO RACHUNKOWE
Usługi księgowe, kadry i płace, obsługa prawna

ul. Grunwaldzka 38A/5, Poznań

tel. (061) 86-888-05

podatki@matysiak-kancelaria.pl

www.ksiegowa-poznan.pl