czwartek

Zadaniowy czas pracy

Czas pracy określony wymiarem zadań. (140 KP)

Czas pracy = czas w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

System czasu pracy = regulacje dot. wymiaru czasu pracy i jego rozłożenia na poszczególne dni i tygodnie.

System zadaniowego czasu pracy = może być stosowany w
przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy.

Polega on na tym, iż pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając kodeksowy wymiar czasu pracy. W tym systemie chodzi o to, by pracownik wykonał konkretne zadanie, a nie o to, by przebywał w określonym czasie na terenie zakładu pracy. Istotą systemu jest, więc samodzielne organizowanie rozkładu czasu pracy przez pracownika.

Nie prowadzi się ewidencji czasu. (Wyjątek: pracodawca ma obowiązek prowadzić indywidualną kartę ewidencji czasu pracy, w której potwierdza się fakt świadczenia pracy (lub jej nieświadczenia z powodu na niezdolności pracownika do pracy), pracy w dni wolne od pracy (niedziele, święta lub dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy) oraz korzystania z urlopu wypoczynkowego.

System ten jest stosowany, gdy ze względu na specyfikę danej pracy trudno określić moment jej rozpoczęcia i zakończenia.

System ten może być wprowadzony, gdy:

  • dla danej pracy co najmniej utrudnione jest precyzyjne określenie momentu jej rozpoczęcia i zakończenia,
  • niemożliwym jest sprawowanie faktycznej kontroli i nadzoru nad wykonywana pracą,
  • niemożliwa jest kontrola czasu poświęconego wykonywaniu pracy,
  • praca może być wykonywana poza normalnym rytmem funkcjonowania zakładu pracy,
  • wykonywanie pracy zależy od zmiennych, trudnych do przewidzenia okoliczności i warunków,
  • zapotrzebowanie na daną pracę jest nierytmiczne,
  • decydującym czynnikiem dla wykonywania pracy jest indywidualne zaangażowanie pracownika, a nie fakt jego uczestnictwa w kolektywie pracy skooperowanej.

Warunek = wyznaczenie dla pracownika zadań tak, aby możliwe było ich wykonanie w normalnym czasie pracy.

W tym systemie pracownika nadal obowiązują kodeksowe normy czasu pracy max. 8h/dobę oraz przeciętnie 40h/tydzień.

Wprowadzenie zadaniowego czasu pracy nie może stanowić obejścia przepisów o nadgodzinach. Zlecanie pracownikom zatrudnionym w zadaniowym czasie pracy zadań niemożliwych do wykonania w ramach podstawowej normy czasu pracy = pracownikowi przysługuje roszczenie o ustalenie pracy i wynagrodzenia za w godzinach nadliczbowych.

System zadaniowego czasu pracy wprowadza się co do zasady w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, które wchodzi w życie 2 tygodnie od podania go do wiadomości pracowników.

W przeciwieństwie do systemu pracy weekendowej lub systemu skróconego tygodnia pracy, systemu zadaniowego nie można wprowadzić na podstawie um. o pracę!!! Zadaniowy system czasu pracy może być ustanowiony w odniesieniu do indywidualnie oznaczonego pracownika jak i w stosunku do określonej grupy czy grup pracowników. Wątpliwym jest natomiast, aby systemem tym objęci być mogli wszyscy pracownicy danego pracodawcy.

Cechą charakterystyczną zadaniowego systemu pracy jest, że pracownicy zatrudnieni w takim systemie samodzielnie gospodarują rozkładem czasu, a pracodawca – zgodnie z treścią art. 149 § 2 k.p. nie kontroluje
godzin pracy pracowników. Mimo tego pracodawca nie jest całkowicie zwolniony z obowiązku ewidencjonowania czasu pracy.


 

Zakładanie i rejestracja spółek + obsługa prawna + obsługa księgowa (Poznań)

Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę, tel. (061) 86-888-48

www.matysiak-kancelaria.pl

Linki sponsorowane

DORADCA PODATKOWY * BIURO RACHUNKOWE
Usługi księgowe, kadry i płace, obsługa prawna

ul. Grunwaldzka 38A/5, Poznań

tel. (061) 86-888-05

podatki@matysiak-kancelaria.pl

www.ksiegowa-poznan.pl