piątek

Podstawowy system czasu pracy

Czas pracy = czas w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy – 128 Kodeksu pracy.

System czasu pracy = regulacje dot. wymiaru czasu pracy i jego rozłożenia na poszczególne dni i tygodnie.

Wybór systemów czasu pracy powinien nastąpić w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy, a jeżeli pracodawca nie jest objęty układem lub nie musi ustalać regulaminu pracy – w obwieszczeniu.

Podstawowy system czasu pracy:

 • Przeciętnie 5-dniowy tydzień pracy.

 • Max. czas pracy = 8h/dobę i przeciętnie 40h/tydzień.
 • Min. odpoczynek = 11h/dobowy, 35h/ tygodniowy.
 • Max. normalny czas pracy + godziny nadliczbowe = przeciętnie 48h/tydzień.
 • Przeciętny okres rozliczeniowy = max. 4 m-ce.
 • Wolne niedziele i święta jako zasada.

Odstępstwa:

Okres rozliczeniowy: w rolnictwie i hodowli, a także przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, w zakresie podstawowego systemu czasu pracy, może być wprowadzony okres rozliczeniowy max. 6 m-cy, a jeżeli jest to dodatkowo uzasadnione nietypowymi warunkami organizacyjnymi lub technicznymi mającymi wpływ na przebieg procesu pracy - okres rozliczeniowy max. 12 m-cy).

Czas odpoczynku: nie dot. pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy. Nie ma ona zastosowania również w przypadkach akcji ratowniczej, w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. W takich przypadkach przysługuje, w okresie rozliczeniowym, równoważny okres odpoczynku.

W podstawowym systemie czasu pracy możliwe jest skrócenie tygodniowego odpoczynku w przypadku zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w związku z jego przejściem na inną zmianę zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy (system pracy zmianowej jest dopuszczalny w każdym systemie czasu pracy, również w systemie podstawowym). W takiej sytuacji tygodniowy nieprzerwany odpoczynek może obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak krótszy niż 24 godziny. Wówczas odpoczynek powinien przypadać w niedzielę, przy czym niedziela obejmuje 24 kolejne godziny, poczynając od godziny 6.00 w tym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.

W przypadkach dozwolonej pracy w niedzielę odpoczynek tygodniowy może przypadać w innym dniu niż niedziela.

Przerwa w pracy.

Kolejną zasadą podstawowego systemu czasu pracy określa art. 134 k.p. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy.

Niezależnie od opisanych wyżej warunków do podstawowego systemu czasy pracy znajdują zastosowanie następujące zasady:

 1. Pracodawca może wprowadzić jedną przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze nie przekraczającym 60 minut, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych. Przerwę taką wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.
 2. Jeżeli system czasu pracy przewiduje rozkład czasu pracy obejmujący pracę w niedziele i święta, pracownikom zapewnia się łączną liczbę dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przypadających w tym okresie.

Inne systemy czasu pracy:

 • równoważny,
 • w ruchu ciągłym,
 • przerywany czas pracy,
 • zadaniowy,
 • skrócony tydzień pracy (pracownik może wykonywać pracę przez mniej niż 5 dni w tygodniu, przy czym dniach pracować może max. 12h/dobę. Okres rozliczeniowy max. 1 m-ąc. System taki można wprowadzić jedynie na wniosek pracownika – pracodawca nie może go wprowadzić z własnej inicjatywy),
 • weekendowy,
 • skrócony czas pracy (Jest stosowany do pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.).


 

Zakładanie i rejestracja spółek + obsługa prawna + obsługa księgowa (Poznań)

Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę, tel. (061) 86-888-48

www.matysiak-kancelaria.pl

Linki sponsorowane

DORADCA PODATKOWY * BIURO RACHUNKOWE
Usługi księgowe, kadry i płace, obsługa prawna

ul. Grunwaldzka 38A/5, Poznań

tel. (061) 86-888-05

podatki@matysiak-kancelaria.pl

www.ksiegowa-poznan.pl