piątek

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Podstawa prawna: art. 194-196 kodeksu pracy + rozporządzenie Rady Ministrów z 1996 r. w spr. przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Można zawrzeć tylko z młodocianym, tzn. osobą, która nie ukończyła 18 lat (do tego czasu ma ona obowiązek dokształcania się), lecz ukończyła już lat 16.

Gdy młodociany nie posiada żadnych kwalifikacji zawodowych i wykonywana przez niego praca służy przygotowaniu zawodowemu.

Wyjątkowo dopuszczalne jest zatrudnianie młodocianych w innym celu (zarobkowym), na przykład przy pracach lekkich.

Warunkiem zawarcia um. o pracę z młodocianym (bez względu na rodzaj um. o pracę) jest:

 • ukończenie gimnazjum;
 • przedstawienie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że praca danego rodzaju nie zagraża zdrowiu młodocianego.

Wyjątkowo dozwolone jest zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum albo osób, które nie mają 16 lat i które ukończyły lub nie ukończyły gimnazjum. Warunki tego zatrudnienia określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 214, poz.1808).

Osoby niepełnoletnie mogą również świadczyć pracę na podstawie um. cywilnoprawnej, na przykład um. o dzieło, um. zlecenia. W takim wypadku nie mają statusu pracownika młodocianego, do którego stosuje się przepisy KP.

Formy przygotowania zawodowego:

 1. nauki zawodu (od 24 do 36 m-cy) lub
 2. przyuczenia do wykonywania określonej pracy (od 3 do 6 m-cy).

Nauka zawodu = ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy oraz dokształcanie teoretyczne. W związku z tym pracodawca musi go jeszcze albo

 1. skierować na dokształcanie w zasadniczej szkole zawodowej (w takim wypadku zawarcie um. o pracę powinno nastąpić w terminie przyjęć kandydatów do zasadniczych szkół zawodowych) albo
 2. zorganizować dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie (um. o pracę może być wówczas zawarta w dowolnym terminie).

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy = ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze robotnika przyuczonego i może dotyczyć tylko wybranych prac związanych z nauką zawodu (odbywa się przyuczenie do określonej pracy, która stanowi część w ramach nauki zawodu).

Um. o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna określać:

 1. rodzaj przygotowania zawodowego, a więc, czy jest zawarta w celu nauki zawodu czy też w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy,
 2. czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
 3. sposób dokształcania teoretycznego,
 4. wysokość wynagrodzenia.

O zawarciu um. pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą.

Rozwiązanie um. tylko w razie:

 1. niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z um. lub obowiązku dokształcania się, mimo stosowania wobec młodocianego środków wychowawczych,
 2. ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
 3. reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,
 4. stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

W razie konieczności wypowiedzenia młodocianemu um. o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, pracodawca zawiadamia przedstawiciela ustawowego młodocianego oraz szkołę, jeśli młodociany dokształca się w szkole, w celu umożliwienia młodocianemu kontynuowania nauki zawodu w dotychczasowym lub pokrewnym zawodzie.

Terminowa um. tylko wyjątkowo
= Gdy pracodawca zatrudnia w celu nauki zawodu większą liczbę młodocianych, niż to wynika z jego potrzeb. Wówczas dopuszczalne jest zawarcie terminowej um. o pracę, jednak na czas nie krótszy niż okres kształcenia określony dla danego zawodu w przepisach w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub okres kształcenia wymagany do przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika.

W pozostałych przypadkach um. o pracę w celu przygotowania zawodowego zawsze powinna być zawarta na czas nieokreślony.

Wynagrodzenie:

W zależności od roku nauki:

 • w 1 roku nauki - nie mniej niż 4 %;
 • w 2 roku nauki - nie mniej niż 5 %;
 • w 3 roku nauki - nie mniej niż 6 %;

przeciętnego wynagrodzenia.

Czas pracy:

Max 8 h na dobę, przy czym do czasu pracy wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z programu, bez względu, czy odbywała się w godzinach pracy.

Zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych i porze nocnej.

Dłuższe okresy odpoczynku =
Przerwa nocna min. 14 godzin. Przerwa tygodniowa min. 48 godzin i obejmować niedzielę.

Dobowy wymiar czasu pracy dłuższy niż 4,5 h = przerwa trwającą nieprzerwanie 30 minut, wliczana do czasu pracy.

Obowiązki pracodawcy:

 1. zapewnić opiekę i pomoc niezbędną dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy,
 2. zwalniać młodocianych od pracy na czas niezbędny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych w związku z dokształcaniem się,
 3. przekazywać informację o ryzyku zawodowym, które wiąże się z pracą wykonywaną przez młodocianego oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, również przedstawicielowi ustawowemu młodocianego,
 4. prowadzić ewidencję pracowników młodocianych.

Obowiązki młodocianego:

 1. dokształcać się w zakresie gimnazjum, jeżeli nie ukończył jeszcze takiej szkoły,
 2. dokształcać się w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej lub w formach pozaszkolnych.


 

Zakładanie i rejestracja spółek + obsługa prawna + obsługa księgowa (Poznań)

Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę, tel. (061) 86-888-48

www.matysiak-kancelaria.pl

Linki sponsorowane

DORADCA PODATKOWY * BIURO RACHUNKOWE
Usługi księgowe, kadry i płace, obsługa prawna

ul. Grunwaldzka 38A/5, Poznań

tel. (061) 86-888-05

podatki@matysiak-kancelaria.pl

www.ksiegowa-poznan.pl