czwartek

Definicje pracodawcy i pracownika

(art. 3 k.p.)

Pracodawca =
jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników = wszystkie podmioty zatrudniające pracowników, niezależnie od ich formy organizacyjno-prawnej (np. PP, spółdzielnia, spółka, fundacja, stowarzyszenie, urzędy państwowe, jednostki samorządowe, związki zawodowe, organizacje pracodawców, itd.), a także od celu zatrudniania pracowników, niezależnie od tego, czy jest to cel gospodarczy, czy niekomercyjny.

Pracownik = osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Pracodawcą może być każda osoba prawna.

Skarb Państwa nie może być pracodawcą.

Zdolność osoby fizycznej do zatrudniania pracowników nie jest uzależniona od żadnych dodatkowych warunków. Przysługuje ona także osobom ograniczonym w zdolności do czynności prawnych lub pozbawionym tej zdolności. W takich przypadkach osoba fizyczna - pracodawca dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy bądź przez swego przedstawiciela ustawowego bądź za jego zgodą.

Pracodawcą może być także jednostka organizacyjna, chociażby nie miała osobowości prawnej, lecz musi mieć zdolność do zatrudniania pracowników, co oznacza, że:

  1. może samodzielnie nawiązywać, zmieniać oraz rozwiązywać stosunki pracy,
  2. może samodzielnie realizować wszelkie zobowiązania związane z istnieniem stosunku pracy,
  3. może ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania w sferze prawa pracy.
  4. ma zdolność do uczestnictwa w obrocie prawnym pod własną firmą czy nazwą,
  5. osiągnęła określoną przez prawo samodzielność organizacyjną,
  6. posiada majątek, którym dysponuje w sensie prawnym oraz ma samodzielność finansową, nie rozumianą jednak jako rzeczywiste posiadanie środków finansowych na kocie bankowym,

Przykład: pracodawcą może być spółka jawna i inne spółki osobowe lub oddział albo przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego.

W charakterze pracodawcy mogą również występować jednostki organizacyjne stanowiące "ogniwa" osób prawnych, jeżeli z mocy przepisów normujących ich wewnętrzny status prawny (z regulaminu organizacyjnego, statutu, itp.) maja one kompetencję do samodzielnego zatrudniania pracowników "we własnym imieniu". To samo dotyczy państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządowych. Jeżeli jednostka organizacyjna jest jedynie upoważniona do zawierania umów o pracę w imieniu kierownictwa podmiotu, w skład którego wchodzi, wówczas sama nie jest pracodawcą - zatrudnia pracowników w imieniu pracodawcy, którym jest cały podmiot.


 

Zakładanie i rejestracja spółek + obsługa prawna + obsługa księgowa (Poznań)

Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę, tel. (061) 86-888-48

www.matysiak-kancelaria.pl

Linki sponsorowane

DORADCA PODATKOWY * BIURO RACHUNKOWE
Usługi księgowe, kadry i płace, obsługa prawna

ul. Grunwaldzka 38A/5, Poznań

tel. (061) 86-888-05

podatki@matysiak-kancelaria.pl

www.ksiegowa-poznan.pl