czwartek

Praca w nocy

(1517KP)

Pora nocna = 8 h między 2100 a 700.

Dla młodocianych między 2000 a 600.

Dodatek za każdą h pracy w porze nocnej = wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Dodatek nie przysługuje pracownikom zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Zakazy zatrudniania w porze nocnej:

Bezwzględny zakaz dot.:

  • kobiet w ciąży;
  • pracowników młodocianych;

Względny zakaz dot.:

  • pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 4 (chyba, że wyrazi zgodę);
  • pracowników niepełnosprawnych (chyba że lekarz wyrazi zgodę)

Status pracującego w nocy = jest pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną., jest.

Czas pracy pracującego w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym.

Ograniczenie czasu pracy nie dot:

  1. pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
  2. przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

Co do zasady dokładne określenie pory nocnej powinno nastąpić w regulaminie pracy, może zostać ustalone w układzie zbiorowym pracy. Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalania regulaminu pracy i nie jest objęty układem zbiorowym pracy, porę nocną ustala samodzielnie, informując o tym pracowników na piśmie (art. 29 § 3 k.p.). Jeżeli u danego pracodawcy funkcjonuje system pracy wielozmianowej, praca w nocy może stanowić stały element organizacji pracy.

Ustalenie pory nocnej jest potrzebne przede wszystkim dla ustalenia statusu pracowników pracujących w nocy. Są to tacy pracownicy, którzy stosownie do obowiązującego ich rozkładu pracy w każdej dobie pracują co najmniej 3 godziny w porze nocnej, lub których co najmniej ¼ czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną. Pracownicy ci nie mogą pracować dłużej niż 8 godzin na dobę, jeżeli wykonują prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych albo związanych z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym ustala pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli takiej brak z przedstawicielami wybranymi przez pracowników. Wykaz taki musi zostać zaopiniowany przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę nad pracownikami.

Zasada ta nie dotyczy pracowników zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy oraz konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia, środowiska lub usunięcia awarii (art. 1517 § 5 k.p.).

Na pisemny wniosek pracownika pracującego w nocy, pracodawca musi poinformować właściwego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy.


 

Zakładanie i rejestracja spółek + obsługa prawna + obsługa księgowa (Poznań)

Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę, tel. (061) 86-888-48

www.matysiak-kancelaria.pl

Linki sponsorowane

DORADCA PODATKOWY * BIURO RACHUNKOWE
Usługi księgowe, kadry i płace, obsługa prawna

ul. Grunwaldzka 38A/5, Poznań

tel. (061) 86-888-05

podatki@matysiak-kancelaria.pl

www.ksiegowa-poznan.pl