piątek

Przedwstępna umowa o pracę

(300 KP + 389 KC)

Dopuszczalność:

W KP nie ma przepisów dot. um. przedwstępnej.

Na podstawie art. 300 Kodeksu Pracy odpowiednio stosujemy KC.

SN potwierdził, że dopuszczalne jest zawarcie um., przez którą strony zobowiązują się do zawarcia um. o pracę w przyszłości. Wg SN zawarcie przedwstępnej um. o pracę nie pozostaje w sprzeczności z zasadami prawa pracy.

W stosunkach pracy um. przedwstępna może dotyczyć jedynie zawarcia um. o pracę, nie może dot. nawiązania stos. pracy na innych podstawach niż um. o pracę (powołania, mianowania czy wyboru).

Obligatoryjne elementy um. przedwstępnej:

  • zobowiązanie przynajmniej 1 ze stron do zawarcia w wyznaczonym terminie um. o pracę,
  • istotne postanowienia um. przyrzeczonej (co najmniej jej rodzaj oraz warunki pracy i płacy).

Jeżeli um. przedwstępna nie czyni zadość tym wymaganiom = to żadna ze stron nie jest uprawniona do dochodzenia zawarcia um. o pracę.

Um. przedwstępna może również określać inne warunki pracy i płacy: rodzaj um. o pracę, wymiar czasu pracy, miejsce wykonywania pracy, termin rozpoczęcia pracy, wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy.

Um. przedwstępna powinna również określać termin zawarcia um. przyrzeczonej. Nie jest to jednak element niezbędny. Nieokreślenie terminu zawarcia um. przyrzeczonej = każda ze stron może wyznaczyć drugiej termin do zawarcia um. przyrzeczonej. Jeżeli obie strony wyznaczą inny termin - strony wiąże termin wskazany przez pierwszą ze stron.

Forma:

Dopuszczalna Jakakolwiek.

Pisemna = skutek silniejszy (można domagać się zawarcia um.)

W przypadku nie zawarcia um. na piśmie potencjalny pracownik może domagać się jedynie naprawienia szkody w postaci zapłaty odszkodowania przez pracodawcę.

Skutki niewykonania przedwstępnej um. o pracę.

Jeżeli strony określiły w umowie istotne elementy przyszłej um. o pracę (co najmniej jej rodzaj oraz warunki pracy i płacy) = kandydat na pracownika może domagać się albo zawarcia um. o pracę, albo wypłaty odszkodowania, które w przypadku um. na czas nieokreślony zasadniczo nie powinno przekraczać kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia.

Pracodawca nie może żądać zawarcia um., a jego roszczenia ograniczają się jedynie do negatywnego interesu um..

Przedawnienie = 1 roku od daty, kiedy miała być zawarta um. przyrzeczona.


 

Zakładanie i rejestracja spółek + obsługa prawna + obsługa księgowa (Poznań)

Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę, tel. (061) 86-888-48

www.matysiak-kancelaria.pl

Linki sponsorowane

DORADCA PODATKOWY * BIURO RACHUNKOWE
Usługi księgowe, kadry i płace, obsługa prawna

ul. Grunwaldzka 38A/5, Poznań

tel. (061) 86-888-05

podatki@matysiak-kancelaria.pl

www.ksiegowa-poznan.pl