piątek

Umowa na zastępstwo

Szczególny rodzaj umowy na czas określony.

Zgodnie z art. 25 § 1 kodeksu pracy, jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie um. o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności. Jeżeli pracodawca zna precyzyjną datę powrotu pracownika zastępowanego, może w umowie o pracę na czas zastępstwa tę datę wskazać, nie jest to jednak konieczne z uwagi na sama istotę tego rodzaju um. o pracę.

Okres wypowiedzenia = 3 dni robocze.

Um. na zastępstwo rozwiązuje się samoistnie, bez konieczności składania jakiegokolwiek oświadczenia, z dniem powrotu pracownika zastępowanego.

Warunki zatrudnienia osoby "na zastępstwo" mogą odbiegać od warunków um. pracownika zastępowanego:

  1. tożsamy, co oczywiste, będzie rodzaj pracy,
  2. odmienne może być wynagrodzenie, a nawet wymiar czasu pracy,
  3. warunki płacy nie mogę jednak odbiegać od przepisów płacowych pracodawcy (układ zbiorowy, regulamin) na niekorzyść pracownika zastępującego (zasada ogólna z art. 18 kodeksu pracy).

Umowa ta może zostać zawarta tylko w celu zastąpienia innego pracownika, zwłaszcza jeżeli przebywa on na urlopie albo jest nieobecny z powodu choroby. Nie można jej zawrzeć dla zastąpienia na przykład osoby, z którą zostaje rozwiązany stosunek pracy albo która zatrudniona była na podstawie um. cywilnoprawnej. Um. ta trwa aż do chwili powrotu do pracy zastępowanego pracownika albo też do momentu ustania jego stosunku pracy (np. poprzez wypowiedzenie lub w następstwie śmierci) – z tą chwilą pracownik nie zastępuje już innego pracownika (bo pracownik ten nie jest już pracownikiem danego pracodawcy) i wobec tego um. o pracę na czas określony się rozwiązuje. Ustanie stosunku pracy pracownika zastępowanego jest czymś nietypowym, a konstrukcja um. na zastępstwo oparta jest na założeniu, że pracownik zastępowany powróci do pracy i to w czasie przewidywalnym.

Spośród umów terminowych um. na zastępstwo jest dla pracownika najmniej korzystna, zarówno z tego względu, że istnieje z reguły duży stopień nieprzewidywalności faktycznego
i prawnego czasu jej trwania, jak i z tego względu że inaczej niż um. o pracę na czas określony, czy um. o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz um. na czas próbny, np. nie ulega ona przedłużeniu do dnia porodu (art. 177 § 31
kodeksu pracy), gdy termin jej rozwiązania przypada po upływie 3 miesiąca, a przed dniem porodu.

UWAGA: Do um. na zastępstwo nie stosuje się art. 251
kodeksu pracy (3 um. = um. na czas nieokreślony) Przepis ten nie dotyczy umów zawartych na podstawie um. o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.


 

Zakładanie i rejestracja spółek + obsługa prawna + obsługa księgowa (Poznań)

Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę, tel. (061) 86-888-48

www.matysiak-kancelaria.pl

Linki sponsorowane

DORADCA PODATKOWY * BIURO RACHUNKOWE
Usługi księgowe, kadry i płace, obsługa prawna

ul. Grunwaldzka 38A/5, Poznań

tel. (061) 86-888-05

podatki@matysiak-kancelaria.pl

www.ksiegowa-poznan.pl