piątek

Urlop bezpłatny

(174-1741
Kodeksu pracy)

 • może być udzielony przez pracodawcę wyłącznie na wniosek pracownika.
 • w czasie urlopu bezpłatnego stosunek pracy ulega zawieszeniu (ale trwa nadal), wstrzymane zostają wzajemne świadczenia stron stosunku pracy,
 • okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze, ani do okresu pracy, od którego zależą prawa do świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego pracowników (odstępstwa od tej zasady przewidziano w stosunku do pracowników młodocianych – art. 205 § 4 k.p. oraz w przepisach pozakodeksowych). Jednakże urlop bezpłatny trwający krócej niż 1 m-ąc nie ogranicza prawa do urlopu wypoczynkowego- art. 155 2 k.p.
 • nie przysługuje z mocy prawa
 • jest udzielany na mocy porozumienia stron
 • jest udzielany w dniach kalendarzowych, a nie roboczych.
 • Udzielany tylko na pisemny wniosek pracownika. (pracodawca sam nie może wysłać pracownika)
 • Pracodawca nie ma obowiązku udzielenia.
 • Odmowna decyzja pracodawcy jest ostateczna i pracownik nie ma możliwości jej zaskarżenia (z wyjątkiem sytuacji, gdy do udzielenia urlopu bezpłatnego zobowiązują pracodawcę przepisy szczególne - na przykład w razie wyboru na posła na Sejm RP).
 • Urlopu bezpłatnego nie można jednostronnie przedłużać.
 • Skrócenie urlopu może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron stosunku pracy.

Możliwość odwołania z urlopu bezpłatnego jeżeli są spełnione łącznie trzy warunki:

 • urlop jest dłuższy niż 3 m-ce;
 • przy udzielaniu urlopu strony przewidziały dopuszczalność odwołania;
 • odwołanie następuje z ważnych przyczyn.

W czasie urlopu stosunek pracy, choć zawieszony, trwa. Dlatego możliwe jest rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy

 • na mocy porozumienia stron,
 • po upływie terminu na jaki um. została zawarta,
 • bez wypowiedzenia z winy pracownika,
 • bez wypowiedzenia z winy pracodawcy,
 • w wyniku śmierci pracownika.

Pracodawca nie może jedynie rozwiązać z pracownikiem um. za wypowiedzeniem, chyba że dokonuje zwolnień grupowych, a okres urlopu bezpłatnego przekracza 3 m-ce albo ma miejsce upadłość lub likwidacja pracodawcy.

Jeżeli urlop bezpłatny trwa co najmniej 1 m-c = urlop wypoczynkowy ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Inne urlopy bezpłatne udzielane na podstawie KP:

 1. Dla pracownika młodocianego w okresie ferii szkolnych (art. 205 § 4 k.p.).

Urlop ten udzielany jest na wniosek młodocianego w okresie ferii szkolnych. Umożliwia on przedłużenie wypoczynku młodocianego pracownika, którego urlop wypoczynkowy jest krótszy niż okres ferii. Jego wymiar, łącznie z urlopem wypoczynkowym, nie może przekraczać 2 m-cy. Okres tego urlopu wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 1. W związku z nawiązaniem stosunku pracy z wyboru.

Osoba będąca pracownikiem - wybrana do piastowania określonej funkcji, może wystąpić do pracodawcy, aby na czas pełnienia funkcji udzielił jej urlopu bezpłatnego. W przypadku udzielenia urlopu bezpłatnego w związku z wyborem urlopowany pracownik ma obowiązek zgłosić pracodawcy swój powrót do pracy w ciągu 7 dni od rozwiązania stosunku pracy z wyboru, w przeciwnym razie stosunek pracy wygasa (chyba że nie zgłasza się z przyczyn od niego niezależnych, np. zachorował).

Urlopy bezpłatne udzielane na podstawie przepisów pozakodeksowych:

 • w celu prowadzenia działalności związkowej;
 • w celu odbycia ćwiczeń wojskowych;
 • w celu pełnienia funkcji radnego (dot. pracowników urzędów gminnych, powiatowych lub wojewódzkich pionu samorządowego);
 • w celu sprawowania mandatu posła lub senatora;
 • urlop bezpłatny udzielany na czas trwania dziennych studiów doktoranckich;
 • w związku z pełnieniem służby dyplomatyczno -konsularnej.

Urlopu bezpłatny na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy: (1741)

Za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.

Z przepisu wynika, że aby urlop taki mógł być udzielony, powinny zostać spełnione następujące warunki:

 1. wystąpienie pracodawcy z inicjatywą udzielenia takiego urlopu;
 2. wyrażona na piśmie zgoda pracownika na urlop (w dacie zawarcia między pracodawcami porozumienia lub z mocą wsteczną już po zawarciu takiego porozumienia);
 3. udzielenie urlopu wyłącznie w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy;
 4. zawarcie między pracodawcami porozumienia określającego długość trwania urlopu;
 5. istnienie po stronie macierzystego pracodawcy woli udzielenia urlopu.

Okres tego urlopu wlicza się pracownikowi do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

Zatrudnienie u innego pracodawcy następuje na podstawie um. o pracę, choć w piśmiennictwie wyrażany jest też pogląd, że nie ma znaczenia w ramach jakiego stosunku prawnego praca u nowego pracodawcy będzie wykonywana (może to być um. zlecenia, o dzieło, agencyjna).

Po upływie ustalonego okresu pracownik wraca do macierzystego pracodawcy na zasadach obowiązujących przed urlopem.


 

Zakładanie i rejestracja spółek + obsługa prawna + obsługa księgowa (Poznań)

Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę, tel. (061) 86-888-48

www.matysiak-kancelaria.pl

Linki sponsorowane

DORADCA PODATKOWY * BIURO RACHUNKOWE
Usługi księgowe, kadry i płace, obsługa prawna

ul. Grunwaldzka 38A/5, Poznań

tel. (061) 86-888-05

podatki@matysiak-kancelaria.pl

www.ksiegowa-poznan.pl