piątek

Czas pracy – skrócony, weekendowy

Czas pracy pracowników - system skróconego tygodnia pracy, system pracy w weekendy.

Czas pracy = czas w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy – 128 Kodeksu pracy.

System czasu pracy = regulacje dot. wymiaru czasu pracy i jego rozłożenia na poszczególne dni i tygodnie.

Wybór systemów czasu pracy powinien nastąpić w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy, a jeżeli pracodawca nie jest objęty układem lub nie musi ustalać regulaminu pracy – w obwieszczeniu.

System skróconego tygodnia pracy:

Wyłącznie na pisemny wniosek pracownika.

Zmniejszenie ilości dni pracy (poniżej 5 w tygodniu) + wydłużenie dobowego czasu pracy (max, do 12h), w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 1 m-ca.

W ramach tego systemu pracy możliwe jest indywidualne ustalenie rozkładu czasu pracy dla każdego pracownika w oparciu o miesięczny harmonogram czasu pracy.

Praca w poszczególne dni może kształtować się różnorodnie: pracownik może w jednym tygodniu pracować 4 dni x 12h, w innym 3 dni x 12h, jeszcze w innym 4 dni x 10h.

System pracy weekendowej:

Wyłącznie na pisemny wniosek pracownika.

Praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. Można wydłużyć dobowy czas pracy (max, do 12h), w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 1 m-ca.

Nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za pracę w niedzielę lub święto oraz w sobotę.

Nie przysługuje dzień wolny w zamian za pracę w niedzielę.

Nie stosuje się zasady- co 4 niedziela wolna.

Zatrudniając pracownika w systemie weekendowym, pracodawca powinien zatrudnić go w niepełnym wymiarze czasu pracy = bo w tych tygodniach, w których nie ma świąt tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi max. 36h (3 dni x max. 12h).

Wyjątki:

W systemie weekendowym oraz systemie skróconego tygodnia czas pracy nie może przekraczać 8h/dobę w stosunku do pracowników:

 1. zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia;
 2. opiekujących się dzieckiem do 4 roku życia (jeżeli nie wyrazili na to zgody);
 3. pracownic w ciąży.

Kodeksowa ochrona czasu pracy:

 • Max. czas pracy = 8h/dobę i przeciętnie 40h/tydzień.
 • Min. odpoczynek = 11h/dobowy, 35h/ tygodniowy.
 • Max. normalny czas pracy + godziny nadliczbowe = przeciętnie 48h/tydzień.
 • Przeciętnie 5-dniowy tydzień pracy.

 • Wolne niedziele i święta jako zasada.

Rozkład czasu pracy = rozłożenie czasu pracy na poszczególne dni i tygodnie + godziny rozpoczęcia i zakończenia + ustalenie dni wolnych. Graficznym przedstawieniem rozkładu czasu pracy jest harmonogram pracy. Harmonogram czasu pracy powinien być z góry ustalony i podany do wiadomości pracowników przed rozpoczęciem danego okresu rozliczeniowego.

Przyjmuje się, że zmiana rozkładu czasu pracy należy do uprawnień pracodawcy, wobec czego przeniesienie pracownika z jednego rozkładu do drugiego nie wymaga wypowiedzenia mu warunków um. o pracę i jest od razu skuteczne, chyba, że um. o pracę zawiera wyraźne zastrzeżenia co do rozkładu czasu pracy pracownika; staje się ona wówczas istotnym elementem stosunku pracy i wymaga takiego wypowiedzenia.

Systemy czasu pracy:

 • podstawowy,
 • równoważny,
 • w ruchu ciągłym,
 • przerywany czas pracy,
 • zadaniowy,
 • skrócony tydzień pracy (pracownik może wykonywać pracę przez mniej niż 5 dni w tygodniu, przy czym dniach pracować może max. 12h/dobę. Okres rozliczeniowy max. 1 m-ąc. System taki można wprowadzić jedynie na wniosek pracownika – pracodawca nie może go wprowadzić z własnej inicjatywy),
 • weekendowy,
 • skrócony czas pracy (Jest stosowany do pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.).


 

Zakładanie i rejestracja spółek + obsługa prawna + obsługa księgowa (Poznań)

Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę, tel. (061) 86-888-48

www.matysiak-kancelaria.pl

Linki sponsorowane

DORADCA PODATKOWY * BIURO RACHUNKOWE
Usługi księgowe, kadry i płace, obsługa prawna

ul. Grunwaldzka 38A/5, Poznań

tel. (061) 86-888-05

podatki@matysiak-kancelaria.pl

www.ksiegowa-poznan.pl