piątek

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Wypowiedzenie = jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron stosunku pracy, powodującym rozwiązanie um. o pracę z upływem okresu wypowiedzenia.

Oświadczenie o wypowiedzeniu jest złożone z chwilą, gdy doszło do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią (art. 61 k.c. w zw. z art. 300 k.p.).

Wypowiedzenie um. nie stoi na przeszkodzie rozwiązaniu um. o pracę w innym trybie przed upływem okresu wypowiedzenia.

Forma i minimalna treść wypowiedzenia um. o pracę.

Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu um. o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Niezachowanie formy pisemnej przez pracodawcę = nie ma wpływu na skuteczność wypowiedzenia (wywołuje skutki) ale wadliwe. Pracownik może przed sądem doprowadzić do uznania wypowiedzenia za sprzeczne z przepisami o wypowiadaniu umów o pracę.

Niezachowanie formy pisemnej przez pracownika = nie ma wpływu na skuteczność wypowiedzenia, jednakże w przypadku sporu z pracodawcą na pracowniku spoczywał będzie ciężar dowodu faktu dokonania wypowiedzenia (np. poprzez dowód ze świadków).

Dodatkowe warunki dot. um. na czas nieokreślony:

W oświadczeniu pracodawcy muszą być zawarte:

  • uzasadnienie,
  • pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu.

Wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony przez pracownika nie wymaga natomiast żadnych dodatkowych warunków. Pracownik nie musi uzasadniać.

Pracodawca wypowiadając um. na czas nieokreślony lub rozwiązując każdą inną bez wypowiedzenia zobowiązany jest skonsultować zamiar z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związków zawodowych.

Termin rozwiązania um. o pracę.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

zostało złożone (art. 110 i nast. k.c. w zw. z art. 300 k.p.).

Uzgodnienie wcześniejszego terminu rozwiązania um.

Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia um. o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania um. (zanim upłynie należny okres wypowiedzenia). Ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania um. o pracę, ale prowadzi do szybszego rozwiązania um..

Natomiast w razie zastosowania przez pracodawcę okresu wypowiedzenia krótszego niż wymagany, um. o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wymaganego, a pracownikowi przysługuje wynagrodzenie do czasu rozwiązania um. (to nie jest odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie um. - art. 49 k.p.).

Ustawowe okresy wypowiedzenia um. o pracę:

Strony nie mogą skutecznie właściwego okresu wypowiedzenia skrócić w drodze porozumienia (w takim wypadku postanowienie takie jest nieważne, a zamiast niego stosuje się przepis ustawowy - art. 18 § 2 k.p.). Mogą jednak okres wypowiedzenia umownie wydłużyć i wówczas taki wydłużony okres wypowiedzenia będzie je wiązać jako postanowienie bardziej korzystne dla pracownika niż wynika to z przepisów ustawy.

Okres wypowiedzenia um. o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

  1. 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
  2. 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
  3. 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia um. zawartej na czas nieobecności innego pracownika (na zastępstwo) wynosi zawsze 3 dni robocze – art. 331 k.p.

Okres wypowiedzenia um. o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Do okresu zatrudnienia wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 k.p., a także w innych przypadkach gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika. Zdaniem Sądu Najwyższego do okresu zatrudnienia wlicza się pracownikowi wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia u tego samego pracodawcy, bez względu na okres przerwy pomiędzy poszczególnymi okresami zatrudnienia.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że zamiast 2-tygodniowego – 1 m-c., a w przypadku 1-miesięcznego - 3 m-ce.

Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi um. o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania um. o pracę, skrócić okres 3-miesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 m-ca; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Um. o pracę na czas określony zasadniczo nie podlegają rozwiązaniu za wypowiedzeniem. Przy zawieraniu um. o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej um. za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Oba warunki muszą zostać spełnione łącznie. W razie ustanowienia takiej dopuszczalności wypowiedzenie może nastąpić także przed upływem 6 miesięcy od nawiązania um. o pracę. Zdaniem Sądu Najwyższego klauzula o wypowiedzeniu um. o pracę może zostać wprowadzona do jej treści także później niż w samym momencie jej zawarcia.

Zwolnienie od pracy na poszukiwanie nowego zatrudnienia.

W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia um. o pracę (bez względu na jej rodzaj) i dokonanego przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wymiar zwolnienia wynosi:

  1. 2 dni robocze - w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia,
  2. 3 dni robocze - w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia (także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 361 § 1 k.p.).


 

Zakładanie i rejestracja spółek + obsługa prawna + obsługa księgowa (Poznań)

Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę, tel. (061) 86-888-48

www.matysiak-kancelaria.pl

Linki sponsorowane

DORADCA PODATKOWY * BIURO RACHUNKOWE
Usługi księgowe, kadry i płace, obsługa prawna

ul. Grunwaldzka 38A/5, Poznań

tel. (061) 86-888-05

podatki@matysiak-kancelaria.pl

www.ksiegowa-poznan.pl